SKINVITAL

Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacy statement

Privacyverklaring
Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk, gevestigd aan Voltawerk 44, 8401 EN Gorredijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.skinvital.nl
Voltawerk 44, 8401 EN Gorredijk
Tel nr. 06 83499769

Klachtenloket Paramedici is de Functionaris Gegevensbescherming van Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk. Hij/zij is te bereiken via info@klachtenloketparamedici.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het elektronisch clientendossier:
 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
Persoonsgegevens die wij verwerken via de website
Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk verwerkt enkel de persoonsgegevens die u verstrekt via het contactfomulier op de website. Wij gebruiken geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u in het elektronisch clientendossier:
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skinvital.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Telefonisch contact op te kunnen nemen met de client als daarvoor een gegronde reden is en/of om de client schriftelijk (per email) te kunnen benaderen.
 • Voor het uitvoeren van een met de client overeengekomen behandelplan wat bestaat uit huidtherapeutische dienstverlening.
 • Voor het afhandelen van betalingen.
 • Verzenden van nieuwsbrieven van de praktijk.
 • De client informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is van toepassing op de gegevens die de cliënt verstrekt aan de huidtherapeut. De huidtherapeut zal niet zonder voorafgaande toestemming van de cliënt gegevens verstrekken aan derden (uitgezonderd de verwijzer, stagiaire of medewerker)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw (medische) patiëntendossier wordt, in het kader van de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomsten (WGBO) 15 jaar bewaard.  

Delen van persoonsgegevens met derden
Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Formulieren met Recaptcha:

Wanneer u formulieren op deze website invult, kan er een cookie worden ingesteld om te verifiëren of u een menselijke bezoeker bent en geen geautomatiseerde spambot. Deze cookie helpt ons om de veiligheid van onze website te waarborgen en om te voorkomen dat kwaadwillende partijen ongewenste berichten verzenden. Deze cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Google Analytics:

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Er wordt een (medisch) elektronisch cliëntendossier aangemaakt. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. U heeft ten alle tijden het recht op inzage, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Onderdeel van het medisch dossier zijn foto’s van het te behandelen gebied. Deze foto’s zullen uitsluitend gebruikt worden om de voortgang van het behandeltraject te waarborgen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@skinvital.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@skinvital.nl

Klachtenregeling (WKKGZ)
Klachten
1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
2. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure.
3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
4. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt inzake een geschil tussen Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk en de consument. In dit laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.
Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk heeft ingediend. 
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de consument de klacht bij Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk aan deze keuze gebonden. Indien Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Algemene Voorwaarden
Verplichtingen Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk
1. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
2. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
3. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.
4. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk overeenkomstig de op haar/hem van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.
Verplichtingen van de consument
1. De consument dient Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen en verwachtingen.
2. De consument heeft de plicht alle door Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
Betaling
1. Betalingen aan Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door
banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Bij een reeks behandelingen kan Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
3a. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
3b. Bij het niet of te laat (binnen 24 uur) afzeggen van de afspraak kunnen er wel kosten in rekening worden gebracht. Tot een maximum van 50% van het bedrag.
4. Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de consument. De berekening van de hoogte van de kosten die Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
Aansprakelijkheid
1. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
2. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.
3. De consument is tegenover Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk aansprakelijk voor door Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Skinvital Huidtherapie & Laserpraktijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.